Styrande dokument
Göteborgs Stad
Äldreomsorg
Gemensamt för staden
Regler om hemvårdsbidrag - Regler
N010G00441 Version: 5
Gällande from 11/20/2019
Handläggare: Louise Odengard
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Regler om hemvårdsbidrag

(H 1991:78, P 1991-04-25, 18 §, SDN-delegationen 1994-05-26, 66 §, H 2005:70, P 2005-05-12, § 6)

Träder i kraft 2005-09-01


І BESTÄMMELSER

1 § Allmänt


   Hemvårdsbidrag prövas och beviljas enligt kap 4 § 2 Socialtjänstlagen, inom ramen för kommunens generellt inriktade sociala verksamhet. Hemvårdsbidrag är ett kom­munalt bidrag som fastställts av Göteborgs kommunfullmäktige. Hemvårdsbidrag kan utgå till person som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svå­righeter i sin livsföring och som vårdas av anhöriga i hemmet. Som anhörig i detta sammanhang räknas även vänner och grannar.

2 § Kriterier för Hemvårdsbidrag

   För att Hemvårdsbidrag skall kunna lämnas gäller att:

· den sökande är folkbokförd och stadigvarande bosatt i Göteborgs kommun,
· den sökande bedöms ha ett behov av omvårdnad, stöd, aktivering och/eller till­syn som uppfyller lägsta nivån enligt fastställd poänglista,
· vårdaren är en person som bedöms som lämplig för uppgiften
· tillfredsställande förutsättningar för att kunna ge omvårdnaden i hemmet föreligger.
   Arbetet ska främst bestå av personlig omvårdnad och vara av sådan art som man inte normalt hjälper varandra med inom ramen för föräldraansvar eller hushållsgemen­skap.

3 § Omfattning

   Hemvårdsbidrag fastställs med hänsyn till den av de fem nivåer som den sökande hänförs till. Bedömning av nivån för hemvårdsbidraget skall ske utifrån en särskild poänglista.

   Den sökande hänföres till:

   nivå 1 vid hjälpbehov omfattande 13-19 poäng per vecka

   nivå 2 vid hjälpbehov omfattande 20-29 poäng per vecka

   nivå 3 vid hjälpbehov omfattande 30-39 poäng per vecka

   nivå 4 vid hjälpbehov omfattande 40-49 poäng per vecka

   nivå 5 vid ett hjälpbehov av 50 poäng per vecka och mer.

   Vid beräkning av hjälpbehovet tas hänsyn till om den sökande har avlösning, hem­sjukvård, social hemtjänst, personlig assistans, handikappersättning eller liknande form av omvårdnad genom kommunens eller statens försorg. Enbart de insatser som den anhörige utför som stöd till den sökande inräknas vid bedömningen av hjälpbe­hovet.


4 § Bidragsnivåer

   Hemvårdsbidraget anknyter till prisbasbeloppet och motsvarar per månad:

   nivå 1 1/12 av 25 % av prisbasbeloppet,

   nivå 2 1/12 av 50 % av prisbasbeloppet,

   nivå 3 1/12 av 75 % av prisbasbeloppet

   nivå 4 1/12 av 100 % av prisbasbeloppet

   nivå 5 1/12 av 125 % av prisbasbeloppet

   Hemvårdsbidrag räknas om varje år per den 1 januari med hänsyn till det prisbasbe­lopp som har fastställts för året.


5 § Omprövning

   Hemvårdsbidraget beviljas för högst ett år i taget varefter det omprövas. Om väsent­lig förändring inträder under året i förhållanden till vad som varit bestämmande för beviljandet av Hemvårdsbidraget skall omprövning ske.

   Den sökande eller den anhörige är skyldiga att anmäla ändrade förhållanden som kan medföra omprövning av Hemvårdsbidraget. Ges inte möjlighet, i samband med besök i hemmet, till utredning eller omprövning upphör bidraget månaden efter. Byte av vårdare skall rapporteras till kommunen.


6 § Utbetalning

   Bidraget utbetalas till den sökande som skall ersätta den anhörige som utför omvård­naden.

   Hemvårdsbidraget som betalas till den med hjälpbehov är inte skattepliktig inkomst enligt inkomstskattelagen kap 8 § 18 och omfattar inga sociala förmåner.

   Full återbetalning kan begäras av Hemvårdsbidrag som utbetalats på felaktiga grun­der.

7 § Frånvaro och avslut


   Vid tillfälligt uppehåll i omvårdnaden, t.ex. vid sjukhusvistelse i mer än 7 dagar reduceras Hemvårdsbidraget från första dagen.
   Vid korttidsvistelse reduceras bidraget från första dagen oberoende av vistelsens längd.
   Vid permanent flyttning till särskilt boende så upphör ersättningen dagen efter in­flyttningen.
   Vid permanent flyttning till annan kommun upphör bidraget vid innevarande månads slut.
   När den sökande avlider upphör hemvårdsbidraget dagen efter.

8 § Stöd till anhöriga

   Den anhörige som vårdar en närstående har rätt till fortlöpande information och stöd genom kommunens försorg och bör också vid behov tillhandahållas avlösning i sin omvårdnadsinsats.


9 § Ansökan

   Ersättning kan tidigast erhållas från det datum skriftlig ansökan inkommit. Ersättning kan inte utbetalas retroaktivt.


10 § Övergångsbestämmelser

   Om det nya regelverket innebär att det före detta hemvårdsbidraget skall upphöra eller sänkas skall det gamla regelverket tillämpas till och med nästa omprövning, dock senast 31/12 2005.


11 § Handläggning inom Göteborgs kommun

   För en sökande folkbokförd inom en stadsdelsförvaltning i Göteborg som under längre tid än 3 månader bor hos anhörig i annan stadsdel gäller att handläggning av ärendet ske i den stadsdel där sökanden bor hos den anhörige.І І Anvisningar till Bestämmelser om hemvårdsbidrag


Anvisning till § 1
- Allmänt

   Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning till de personer vilkas anhöriga utför insatser som annars skulle utföras inom ramen för hemtjänst.

   Behovet av hjälp till omvårdnad bedöms överskrida 6 mån.
   Vid omvårdnadsbehov understigande 6 mån kan avsteg från ovanstående regel be­dömas individuellt, t.ex. vid vård i livets slutskede.

Anvisning till § 2 - Kriterier för Hemvårdsbidrag

   Med fast bosatt menas att personer har bostad och vistas i Göteborgs kommun. Per­sonen kan emellertid tillfälligtvis tillsammans med sin vårdare vistas på annan ort, t.ex. sommarvistelse. Den tillfälliga vistelsen kan längst tillåtas vara 3 mån samman­hängande per beviljad period, därefter skall bidraget upphöra.


   Med
   omvårdnad avses de insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp att äta, dricka, klä på och av sig, förflytta sig, ledsagning, sköta sin personliga hygien och i övrigt insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde skall känna sig trygg i det egna hemmet. Det är även viktigt att anhöriga arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt.

   Med
   lämplig person för uppgiften menas att vederbörande har personliga förutsätt­ningar och har intresse och möjlighet att fullgöra uppdraget. Vem/vilka som utför omvårdnaden skall dokumenteras.

   Hushållsgemenskap:
   Med hushållsgemenskap avses den situationen att två eller flera personer stadigvarande bor i samma bostad på ett sådant sätt att flerperson­hushållets ekonomiska fördelar kan utnyttjas: gifta, sambo, partnerskap, syskon som bor tillsammans eller liknande (t.ex. föräldrar som bor hos sina barn och tvärt om). Att man då ger varandra viss praktisk hjälp är normalt och bör beaktas. Däremot kan inte mer omfattande vårdbehov anses ligga inom vad man normalt bistår varandra med inom en familj. En individuell bedömning förutsätts i varje enskilt fall.

   En helhetsbedömning bör göras av ärenden där bägge makarna har ett vårdbehov. I dessa fall skall ärendet dokumenteras i bägges akter.


Anvisningar till § 3 - Omfattning

   Till grund för bedömning av nivå för hemvårdsbidrag ligger följande poänglista:

   Poäng Funktion/Hjälpbehov


     Rörelseförmåga

     2 Går endast under uppsikt

     3 Går med levande stöd

     3 Hjälp i och/eller ur rullstol

     3 Hjälp att köra rullstol utomhus och/eller inomhus

     3 Hjälp i och/eller ur säng

     5 Hjälp med lift/lyfthjälp

     3 Sängbunden – Hjälp med att sitta upp och vändning dag


   Poäng
   Funktion/Hjälpbehov

     2 Hjälp med ordinerad rörelsebehandling eller gångövningar

     2 Hjälp med stödbandage eller protes

     Personlig hygien

     3 Hjälp med bad, hårtvätt, fothygien

     3 Daglig hjälp med övre toalett – tvättning, tand-/protesborstning, rakning,

     kamning mm

     2 Daglig hjälp/handräckning/tillsyn nedre toalett

     1 Hjälp med hygiensmörjningar

     Toalettbesök/inkontinens

     3 Hjälp med bäcken eller flaska på dagen

     3 Hjälp vid toalettbesök

     3 Påsbyte vid colostomi och/eller KAD

     4 Urininkontinent (utan KAD) och/eller avföringsinkontinent nästan dagligen

     8 Urininkontinent (utan KAD) och/eller avföringsinkontinent flera ggr

     dagligen

     Klädsel

     2 Daglig hjälp vid klädsel, handräckning-tillsyn-viss detalj

     4 Daglig hjälp med all klädsel

     Mat

     1 Hjälp med uppläggning-sönderdelning-beredning

     6 Hjälp vid måltid – normal tidsåtgång

     8 Hjälp vid måltid – ovanligt tidskrävande, sond, infusion

     Tillsynsbehov mm

     2 Behöver viss tillsyn dagtid

     6 Kan endast lämnas någon timma/dag pga psykiska eller somatiska symptom

     1 Behöver vårdare tillgänglig nattetid

     4 Engagerar vårdaren pga hjälpbehov eller oro 1-2 ggr/natt inkl. vändning

     8 Engagerar vårdaren pga hjälpbehov eller oro mer än 2 ggr/natt

     2 Stöd med social kontakt vid oro el dyl

     max Aktiv tillsyn nödvändig dygnet runt (= hemvårdsbidrag nivå 5)

     Allmänt

     1 Hjälp med administration (kontakter med myndigheter, post- och

     bankärenden mm)

     1 Hjälp med att bädda sängen inkl renbäddning

     2 Hjälp med hygienstädning

     2 Hjälp med hygientvätt

     1 Hjälp med ledsagning (läkarbesök mm)

     2 Hjälp vid promenader

     2 Hjälp vid medicinering flera gånger om dagen

     3 Hjälp med syrgas inkl materialrengöring

     1 Nedsatt syn trots hjälpmedel

     1 Nedsatt hörsel trots hjälpmedel

     3 Måttliga svårigheter pga vårdsvårigheter, bristande kontaktförmåga eller

     samarbetsförmåga

     6 Höggradiga svårigheter pga vårdsvårigheter, bristande kontaktförmåga eller

     samarbetsförmåga

   Poäng Funktion/Hjälpbehov


     Ej hushållsgemenskap

     1 Hjälp med disk

     2 Hjälp med inköp

     2 Hjälp med tvätt

     2 Hjälp med städning

     2 Hjälp att laga frukost

     2 Hjälp att laga kvällsmat

     4 Hjälp med dygnet alla måltider


   Vid inplacering i vårdnivå tas endast hänsyn till det hjälpbehov som skall tillgodoses genom anhörigas insatser samt den bundenhet som omvårdnaden och tillsynen med­för. I varje ärende bör en individuell planering göras av vilka insatser som den an­hörige skall utföra och vilken service och
   omvårdnad som skall tillhandahållas genom kommunens försorg. I det sammanhanget bör uppmärksammas att ett inte allt­för stort omvårdnadsansvar läggs på den anhörige och att dennes behov av avlösning och andra former av stöd tillgodoses.

   Hänsyn tas till om den enskilde har beviljats biträde av personlig assistent eller annan insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller uppbär eko­nomiskt stöd till sådan assistans enligt denna lag eller enligt lagen om assistanser­sättning.Anvisningar till § 4 - Bidragsnivåer

   Om person uppbär handikappersättning som ersättning för hjälp med den dagliga livsföringen med personlig omvårdnad så skall Hemvårdsbidraget reduceras i mot­svarande grad.

   Hemvårdsbidraget reduceras inte i de fall anhörigvårdaren uppbär ålderspension, aktivitets- eller sjukersättning.Anvisningar till § 5 - Omprövning

   Vid ordinarie årlig omprövning gäller hembesöksdatum som omprövningsdatum. När sökande begärt omprövning av Hemvårdsbidrag på grund av t.ex. ändrad vårdtyngd, gäller den eventuellt nya bidragsnivån från månadsskiftet efter den begärda ompröv­ningen.

   Till väsentligt förändrade förhållanden räknas även sådana omständigheter som har med vårdaren att göra, såsom sjukdom eller frånvaro från hemmet, och som innebär att vårdaren är förhindrad att utföra sina omvårdnadsuppgifter. Även byte av vårdare är en grund för omprövning.

   Hemvårdsbidrag omprövas om vårdtagaren beviljats personlig assistens eller annan insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller uppbär ekonomiskt stöd till assistans enligt denna lag eller lagen om assistansersättning (LASS). Vid beslut efter ny ansökan skall bedömas om personen får sitt omvård­nadsbehov helt eller delvis tillgodosett genom försäkringskassans beslut. Det är vik­tigt att personer som avser att söka insatser enligt LSS får information om att eventu­ellt Hemvårdsbidrag kommer att omprövas i samband med LSS-insatser.

Anvisningar till § 6 – Utbetalning
   Felaktig grund, som kan vara orsak till indragning av hemvårdsbidraget kan vara att den sökande inte är folkbokförd och stadigvarande bosatt i Göteborgs kommun, inte har ett omvårdnadsbehov som uppfyller lägsta nivån för hemvårdsbidrag, inte er­sätter anhörig för utförandet av uppdraget o.s.v.
Anvisningar till § 7 - Frånvaro och avslut

   Vid tillfälligt uppehåll i omvårdnaden vid sjukhusvistelse mer än 7 dagar, ersätts hemkomstdagen och inte inskrivningsdagen.

   Vid tillfälligt uppehåll i omvårdnaden vid korttidsvistelse ersätts hemkomstdagen och inte inskrivningsdagen.

Anvisningar till § 8 - Stöd till anhöriga

   I varje ärende bör anhörigvårdaren erbjudas en individuell planering av det stöd som kan erhållas samt hur den anhöriges behov av avlösning skall tillgodoses d.v.s. en stödplan.

   Det är lämpligt att anhörigvårdaren erbjuds en egen kontaktperson, till vilken den anhörige kan vända sig och få personligt stöd. Denna kontaktperson kan vara en handläggare eller dylikt.


Anvisningar till § 9 - Ansökan

   Vid behov kan erforderliga handlingar krävas in, t.ex. läkarintyg.

Anvisningar till § 11- Handläggning inom Göteborg

   Vid ansökan där den sökande är folkbokförd i en stadsdelsnämnd men bosatt hos en anhörig i en annan nämnd mer än 3 månader skall den nämnd handlägga ärendet där den sökande är
   bosatt hos sin anhörig efter 3 månader.

   Vid flyttning inom Göteborgs kommun övertas ansvaret för Hemvårdsbidraget må­naden efter att den sökande stadigvarande flyttat till annan stadsdelsförvaltning. Personen kan emellertid tillfälligtvis vistas på annan adress t.ex. hos anhörig. Den tillfälliga vistelsen kan längst tillåtas vara 3 månader innan omprövning sker.
2019-11-20 02:00:26
2019-11-19 10:53:16
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Stefan Granlund/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad

Tidigare handläggare: Anette Johannesson/Stadsledningskontoret/GBGStad