Styrande dokument
Göteborgs Stad
Äldreomsorg
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads program för attraktiv hemtjänst - Program
N010G00679 Version: 2
Gällande from 02/16/2023
Handläggare: Louise Odengard
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Göteborgs Stads program för attraktiv hemtjänst

(Kommunfullmäktige 2014-03-20 §7 dnr 0665/13, Förlängd i avvaktan på redovisning av slutrapport, H 2023 nr 3, P 2023-01-26 § 20, Dnr 0044/22)

Utredningens rapport, förändrade arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla Göteborgsmodellen för ökat självbestämmande år 2014, tillsammans med tjänsteutlåtandet, utfärdat 2014-02-04, är Göteborgs Stads program för attraktiv hemtjänst

Ur tjänsteutlåtandet, Utredning och förändrade arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla Göteborgsmodellen för ökat självbestämmande 2014-02-14:

Stadsledningskontorets förslag till inriktning för hemtjänsten inkl. tillägg

 1. Beslut om hemtjänst utformas som rambeslut i antal beviljade timmar per månad. Den enskildes rättssäkerhet ska säkras genom ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt samt kontinuerlig utvärdering av besluten. Förslaget föreslås gälla från 1 maj 2015.
 2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram förslag till riktlinjer för hemtjänst som anpassas till rambeslut i antal timmar per månad
 3. Vägledande principer för välfärdsteknologiska lösningar i hemtjänsten ska vara;
  • individanpassat med ökade möjligheter till egna val för den enskilde
  • användarvänligt och med hög säkerhet
  • kostnadsmedvetet avseende den enskilde och verksamheten samt
  • till nytta för både den enskilde och verksamheten
 4. Stadsledningskontoret föreslår att utredningens förslag till plan för Göteborgs Stads hemtjänst till år 2022 och utgöra struktur för införandet av nya arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten. Målen för planen ska vara; ”inflytandet och självbestämmandet ska öka” och ”majoriteten av medarbetarna inom hemtjänsten ska uppfatta yrket attraktivt”. Strategierna för planen ska vara; ”införa rambeslut”, ”införa välfärdstekniktjänster som alternativ till traditionell hemtjänst”, ”införa IT-stöd för planering och uppföljning av tid” och ”skapa goda arbetsplatser”.
  Hemtjänstplanens mål, strategier och aktiviteter följs upp av stadsledningskontoret. Kommunstyrelsen får en årlig lägesgenomgång i samband med uppföljning av kärnverksamheten.
  Hemtjänstplanens aktiviteter tas fram på tjänstemannanivå.
 5. Att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med implementeringen av nya arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten utreda omfattningen av för varje stadsdels eventuella tillkommande personalbehov för att nya arbetssätt och styrsystem ska fungera optimalt, och redovisa detta för respektive stadsdelsdirektör och kommunstyrelsen.

Göteborgs Stads program för attraktiv hemtjänst.pdf (1034 KB)


2023-02-16 02:00:38
2023-02-14 13:28:21
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad