Styrande dokument
Göteborgs Stad
Stadsmiljö
Gemensamt för staden
Lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun - Policy/riktlinjer/regler
N010G00290 Version: 3
Handläggare: Markus Landahl
Fastställare: Kommunstyrelsen
 

Lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun

(H 1995:115, P 1995-06-21, 15 §, H 1996:76, P 1996-06-13, 15 §, H 1997:130, P 1997-09-04, 17 §, H 2000:60, P 2000-05-18, 10 §, kommunstyrelsen 2000-12-13, 629 §, H 2003:86, P 2003-05-15, 14 §, kommunstyrelsen 2003-12-10, 699 §, kommunstyrelsen 2004-11-17, § 685, H 2004:215, P 2005-01-27, § 10, kommunstyrelsen 2005-11-30 § 617, H 2006:62 P 2006-04-20 § 23, kommunstyrelsen 2006-12-13, § 539, kommunstyrelsen 2007-12-12, § 568, kommunstyrelsen 2008-11-26, § 628, H 2009:42, P 2009-03-26 § 13, kommunstyrelsen 2009-11-25, § 745, kommunstyrelsen 2010-11-17, § 739, kommunstyrelsen P 2011-12-07 § 740, H 2012 nr 30, P 2012-02-23, § 23, H 2012:158, P 2012-10-11 § 29, kommunstyrelsen 2012-12-05, § 866, kommunstyrelsen P 2013-12-04, § 806, dnr 0128/13, kommunstyrelsen P 2014-12-03, § 740, dnr 0128/14)

Göteborgs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (SFS 1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen

(SFS 1993:1617).

1 §

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (SFS 1993:1617).

Denna ordningsstadga innehåller ytterligare föreskrifter om hur den allmänna ordningen och säkerheten i Göteborgs kommun skall upprätthållas.

2 §

Ordningsstadgan är tillämplig på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller, förutom tillämpliga delar av denna ordningsstadga, även föreskrifter i särskild torghandelsstadga.

3 §

Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall med offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen likställas andra till allmänt begagnande upplåtna områden belägna dels inom sådana icke detaljplanelagda delar, som innesluts av detaljplanelagt område, och dels inom icke detaljplanelagda delar av stadsdelarna Lindholmen, Sannegården, Älvsborg samt Askim. Med offentlig plats skall även likställas vid tillämpning av 9 § i dessa föreskrifter Stadslantgården Galaxens område, Gärdsmosseskolans intilliggande skolgård samt Fritidsgården och idrottsanläggningarna i Påvelund och vid tillämpning av 18 § i dessa föreskrifter allmän begravningsplats och badplats.

4 §

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods och varor får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

5 §

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

6 §

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

7 §

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan anordning, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Vid utplacering av en container eller annan anordning skall brandskyddsaspekter beaktas. Vidare skall hänsyn tas till framkomligheten för gång- och cykeltrafiken.

För anordning som utgör fordon gäller även lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

8 §

Om förbud mot nedskräpning gäller vad som stadgas i miljöbalken.

9 §

Spritdrycker, vin eller starköl får inte förtäras på offentlig plats annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker inom följande områden.

1 SDN Angered

  a. Angered Centrum avgränsat av Titteridamsvägen - Övre Storåsvägen - Angeredsvallen - Angereds sporthall - Angereds Parks östra gräns - ravinen till Länkharvsgatans vändplats - Länkharvsgatan - Titteridamsvägen.
  b. Lövgärdet Centrum avgränsat av centrumfastigheten - Lövgärdetskolan - sjukhemmet - Vaniljgatans vändplats.
  c. Hjällbo Centrum avgränsat av Bergsgårdsgärdet - Skolspåret - centrumfastigheten - gångbron över Hjällbovägen.
  d. Hammarkulletorget avgränsat av cent-rumfastigheten - Hammarhus - ingången till spårvägshållplatsen - parken.


2
, 9 SDN Östra Göteborg
  a. Kortedala Torg avgränsat av Runstavsgatan - Halvsekelsgatan - Förstamajgatan - Ö. Midvintergatan - Vårmånadsgatan - Kalendervägen - Runstavsgatan.
  b. Gångbron från Kortedala Torg över Tideräkningsgatan fram till Första Majgatan.
  c. Planen framför fastigheterna Första Majgatan 2 A och B.
  d. Citytorget i ett område mellan Ö. Midvintersgatan och Årstidsgatan.
  e. Årstidstorget i ett område mellan Allhelgonagatan och Januarigatan samt vid spårvägens vändslinga och väntplatser för taxi vid Årstidstorget.
  f. Rymdtorget avgränsat av Bergsjöskolan - Bergsjö kyrka - Rymdtorget - vägen i öst/ västlig riktning mot Aniaragatan - Aniaragatan samt hållplatsområdet för spårvagn.
  g. Komettorget samt området som gränsar till spårvägsvändslingan.
  h. Bergsjöbadet avgränsat av en tänkt linje 50 meter från strandkanten runt sjön.
  i. Stadslantgården Galaxens område och Gärdsmosseskolans intilliggande skolgård gränsande till Galileis gata - Siriusgatan - Gärdsmosseskolan - Astronomgatan.
  j. Buss- och spårvagnshållplatserna vid Galileis gata och Teleskopsgatan.
  k. Området vid Säveån begränsat av Säveåns Strandgata - Ryttmästaregatan - Artellerigatan - Gamlestadsvägen.
  l. Brahegatan från hållplatsen SKF till Treriksgatan.
  m. Gamlestadstorget begränsat av Gamlestadsvägen - Säveån - Waterloogatan - Slakthusgatan.
  n. Hållplatsen Bellevue avgränsat av ett område 100 meter runt hållplatsen.
  o. Holländareplatsen

3 SDN Örgryte-Härlanda

a. Östra kyrkogården avgränsad av mur och staket.

b. Olskrokstorget m m avgränsat av N Gubberogatan - Lagerströmsplatsen - Kobbarnas väg - Martin Anderssons gata - Prästgatan - Övre Olskroksgatan - Falkgatan - Ånäsvägen - Örngatan - Härlandavägen - Danska vägen - Mäster Johansgatan - Mintensgatan.

4 SDN Centrum

Primärområdena Stampen, Heden, Lorensberg, Johanneberg, Landala, Vasastaden och Inom Vallgraven.

5 SDN Majorna-Linné

a. Primärområdena Annedal, Haga, Olivedal och Masthugget.

b. Slottsskogen (primärområdet Änggården väster om Dag Hammarskjöldsleden, markerat med snedställda streck på bilagda karta). Förbud gäller endast dag för avslutning i de kommunala skolorna från och med kl 06.00 till och med kl 06.00 påföljande morgon.

c. Primärområdena Stigberget, Majorna och Kungsladugård.

6 SDN Askim-Frölunda-Högsbo

a. Axel Dahlströms Torg.

b. Frölunda Torg m m avgränsat av Lergöksgatan - Valthornsgatan - Mandolingatan - Orgelgatan - Marconigatan.

7 SDN Västra Göteborg

a. Fritidsgården och idrottsanläggningarna i Påvelund med ett område 100 meter runt byggnaderna Älvsborgs IF, ÖHK-hallen och Påvelundshallen.

b. Opaltorget.

8 SDN Västra Hisingen

a. Torslanda Torg avgränsat av Kongahällavägen, Noleredsvägen, Torslanda Kyrkväg och Torslanda Kyrka.

b. Vårväderstorget avgränsat av Blidvädersgatan - Erik Väderhatts gata - Regnvädersgatan - gångvägen i dess förlängning - Höstvädersgatan - Blidvädersgatan.

9 SDN Lundby

  a. Vågmästareplatsen m m avgränsad av Hjalmar Brantingsgatan - Kvillebäcken bron över Färgfabriksgatan - Swedenborgsgatan - Hjalmar Brantingsplatsen - Herkulesgatan - Kvillegatan Rörstrandsgatan Neptunusgatan Jägaregatan Herkulusgatan Hisingsgatan.
  b. Wieselgrensplatsen m m avgränsad av Gustaf Dahlénsgatan - Hjalmar Brantingsgatan - Mötesplatsen - Blackevägen - Sockenvägen - Teologgatan - Gamla Björlandavägen - Gustaf Dahlénsgatan.
  c. Flunsåsparken mellersta och södra delen av parken.
  d. Keillers Park östra delen av parken mot Rambergsvägen.
  e. Kyrkbytorget.
  f. Grönområdena Grönebacken och Byabacken.
  g. S A Hedlunds Park inom ett område 100 meter runt byggnaden Slättas Kafé.

10 SDN Norra Hisingen

a. Selma Lagerlöfs Torg avgränsat av Backadalen - Sägengatan - Nils Holgerssonsgatan - Lisa Sass gata - Bäckebolsvägen - Backadalen.

b. Kärra Centrum, fastigheten Kärra 55:6

Gatuadressregister för basområdena samt kartor utvisande det aktuella områdets exakta avgränsning finns tillgängliga på Göteborgs stadskansli.

22 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 Lekplatser

Göteborgs kommunstyrelse har den 3 december 2014, med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande 2000-05-18, 10 § beslutat om att förbud mot förtäring av spritdrycker, vin och starköl skall gälla på eller i omedelbar närhet av lekplatser på allmän plats under tiden den 1 januari 2015 - 31 december 2015.

Förteckning över lekplatser samt karta som utvisar lekplatsernas belägenhet --> Database 'KS Sammanträdesrum', View 'Sammanträden\Kommande punkter', Document 'Tjänsteutlåtande Förbud mot alkoholförtäring på allmänna lekplatser'

10 §

För insamling av pengar i bössor och liknande, som inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, krävs tillstånd av polismyndigheten.

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs inte tillstånd.

11 §

Markiser, flaggor, banderoller och liknande anordningar får inte sättas upp på lägre höjd över marken än 2,20 meter. Den del av anordningen som hänger ner över en gångbana får inte ha lägre höjd än 2,50 meter, och den del som hänger över en körbana får inte ha lägre höjd än 4,60 meter.

I den mån bygglov har beviljats, framgår av detta hur anordningen skall placeras.

Träd och buskar skall kvistas i den mån grenarna sträcker sig över gång- eller körbana under de höjder som sagts i första stycket.

12 § 2

Tillfällig försäljning får ej ske utan polismyndighetens tillstånd

1 mom. på offentlig plats inom ett område, begränsat av Stadstjänaregatan-Nils Ericsonsplatsen-Centralstationen-Drottningtorget-Åkareplatsen-Odinsgatan-Odinsplatsen-Alströmergatan-Stampgatan-E.Andrées gata-Dämmet-Ullevigatan-Ullevimotet-Kungsbackaleden-Örgrytevägens södra gångbana-Södra Vägens östra sida (inkl. Vetenskapscentrum och Världskulturmuséet)-Södra Vägens västra sida-Cederbourgsgatan-Eklandagatan-Lundgrensgatan-Mannheimers väg-L.Torstenssonsgatan-Högåsplatsen-Bengt Lidnersgatan-Ekmansgatan-Arkivgatan-Geijersgatan-Engelbrektsgatan-Viktoriagatan-Vasagatan-Sprängkullsgatan-Norra Allégatan-Pusterviksgatan-Rosenlundskanalen-Skeppsbron-Stenpiren-Packhuskajen-Lilla Bommen (öster om Göta Älvbron) jämte intilliggande områden enligt bilagd karta, benämnt a.

2 mom. på Frihamnspiren med angränsande gator, enligt bilagd karta benämnd b, då stora och publika evenemang äger rum där.

3 mom. på offentlig plats inom ett område begränsat av Rosenlundskanalen-Pusterviksgatan-Norra Allégatan-Sprängkullsgatan-Övre Husargatan-Linnéplatsen-Rosengatan-Vegagatan-Fjärde Långgatan-Masthuggstorget-Sänkverksgatan-Emigrantvägen-Andréegatan enligt bilagd karta, benämnt c, då stora och publika arrangemang berör del av området.

4 mom. på Frölunda Torg med angränsande gång- och körbanor samt parkeringsplatser,

5 mom. på Wieselgrensplatsen, begränsad av körbanorna Nordanvindsgatan-Långängen-Hårdvallsgatan och Hjalmar Brantingsgatan, benämnd f,

6 mom. på offentlig plats inom ett område, begränsat av Getebergsled-Lisebergs södra entré-Mölndalsån-Vörtgatan-Mölndalsvägen (östra gångbanan) enligt bilagd karta, benämnt g, under Lisebergssäsong.

7 mom. på offentlig plats inom Slottsskogens park med tillhörande parkeringsplatser (gäller fr o m den 1 augusti 1996).

På allmän försäljningsplats som upplåtits till torghandel inom andra områden får inte tillfällig försäljning äga rum under den tid som torghandel är medgiven.
Tillståndskravet i denna paragraf gäller inte försäljning av tryckta skrifter samt välgörenhets- och demonstrationsmärken.

13 §

Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och dylikt i enlighet med vad som föreskrivs i 3 kap 3 § ordningslagen skall tillses att trafiken på platsen inte onödigtvis hindras eller störs.

14 §

Affisch, annons eller annat dylikt anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket, vägbro, kopplingsskåp, stolpar, träd eller liknande, som vetter mot sådan plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Angående uppsättande eller anbringande av anordning som avses i andra stycket, annan skylt eller reklamanordning, stadgas i 3 kap 14 § och 8 kap 34 § plan- och bygglagen.

Om tillstånd till uppsättande av annonstavla, reklamskylt eller dylikt utmed allmän väg stadgas i 46 § väglagen och 5-10 §§ lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

15 §

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig mot personer på offentlig plats, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

16 §

Bad i öppet vatten är förbjudet inom följande områden: Göteborgs hamnområde, Fiskebäcks fiskhamn, småbåtshamnarna vid Arendal, Långedrag och Saltholmen, Fattighusån, Lärjedammen samt hamnkanalerna, inom kommunen belägna delar av Mölndalsån, Säveån och Lärjeån samt Göta älv utanför hamnområdet.

17 §

Inom område som upplåtits för fritidsändamål får camping äga rum endast på de platser och under de tider av året som bestämts av kommunen.

18 §

1 mom. Under vistelse utomhus på offentlig plats skall hund hållas under tillsyn. Därvid skall särskilt iakttas

   att hunden förs kopplad på försäljningsplats medan torghandel pågår och på badplats samt under tiden fr o m den 1 april t o m den 30 september i park eller plantering,

   att hunden inte förorenar allmän begravningsplats eller badplats,

   att hunden inte skadar park eller plantering,

   att föroreningar efter hunden på offentlig plats plockas upp.

   att hunden, där den inte hålls kopplad, är försedd med halsband som anger ägarens namn och adress eller telefonnummer samt

   att hunden förs kopplad på offentliga platser invid och i anslutning till skolor, förskolor, fritidshem och allmänna lekplatser5.I Slottsskogen skall hunden vara kopplad året om förutom på särskilt anvisade platser. På allmän begravningsplats skall hunden vara kopplad året om.

Hunden får inte vistas på lekplats eller för lek upplåten gräsmatta.

Utomhus skall tik under löptid hållas kopplad eller inom inhägnat område.

För badplatserna Askimsbadet, Härlandatjärnbadet, Lillebybadet samt Näsetbadet gäller att hund inte får vistas på badplatsen under tiden fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 15 september. Kartor utvisande badplatsområdenas exakta avgränsning finns tillgängliga på Göteborgs stadskansli.

2 mom. För iakttagande av föreskrifterna i 1 mom är hundens ägare eller den som mottagit hunden till underhåll eller nyttjande ansvarig.

3 mom. Vad i 1 mom stadgas gäller inte hund i polistjänst, ledarhund för synskadad person, assistanshund eller hund, för vilken polismyndigheten medgivit särskilt undantag.

4 mom. Hund som anträffas lös under omständigheter eller tid, som strider mot vad i denna paragraf stadgas, får omhändertas av polis och därest upplysning om ägaren eller innehavaren inte kan erhållas, avföras till hundstall. Har ägaren eller innehavaren inte inom sex dagar efter hundens upptagande återhämtat hunden och ersatt kostnaden för dess upptagande och vård, ankommer det på polismyndigheten att besluta hur man skall förfara med hunden.


19 §

1 mom. Byggnad, som blivit åsatt adressnummer, skall vara försedd med särskild adressnummerskylt. Sådan skylt skall uppsättas på väl synlig plats tätt ovanför eller vid sidan av byggnadens ingång. Dessutom skall, i de fall byggnadsnämnden så prövar erforderligt, på lämplig plats uppsättas särskild skylt (ledskylt) med hänvisning till byggnaden. Adressnummer, skylt och ledskylt skall vara utförd av väderbeständigt material, adressnummerskylt helst i form av s k lampskylt.
2 mom. Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa, uppsätta och underhålla adressnummerskylt och ledskylt.

20 §

Polismyndighet enligt denna ordningsstadga är Polismyndigheten i Västra Götaland.

21 §

Det ankommer på trafiknämnden att avge yttrande som avses i 3 kap 2 § ordningslagen.

22 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i denna stadga kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att utfärda förelägganden (3 kap 19 § första stycket) och rätt att förverka egendom (3 kap 25 § första stycket).

______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 1995.


  Kommentar till ändring:
  1: KS 2005-11-30 § 617
  2: KF 2006-04-20 § 23
  3: KS 2007-12-12 § 568
  4: KS 2008-11-26 § 628
  5: KF 2009-03-26 § 13
  6: KS 2009-11-25 § 745
  7: KS 2010-11-17 § 739
  8: KS 2011-12-07 § 740 9: KF 2012-10-11 § 29 H 158 10: KS 2012-12-05, § 866
Arkiverat

2018-05-03 11:32:35
2016-12-07 15:10:47
2015-12-01 10:40:03
2015-02-28 02:00:21
2015-02-26 17:59:53
2015-02-04 14:03:54
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Lisa Hederstierna/Stadsledningskontoret/GBGStad
Lisa Hederstierna/Stadsledningskontoret/GBGStad
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Ingrid Jacobson/Stadsledningskontoret/GBGStad
Jonas Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad
Arkiverad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Publicerad
Ändrad
Ändrad

Tidigare handläggare: Jan Persson/Stadsledningskontoret/GBGStad