Styrande dokument
Göteborgs Stad
Stadsmiljö
Gemensamt för staden
Lokala föreskrifter för gaturenhållning i Göteborgs kommun - Lokal föreskrift
N010G00146 Version: 4
Gällande from 11/06/2019
Handläggare: Jessica Granath
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Lokala föreskrifter för gaturenhållning i Göteborgs kommun

Lokala föreskrifter för gaturenhållning i Göteborgs kommun
(H 1998:187, P 1998-12-10 24 §, H 2004:75, P 2004-05-13, 13 §, H 2013:126, P 2013-09-05, § 19, Dnr 1343/12, H 2014 nr 4, P 2014-02-06, § 21, Dnr 0608/13)

Med stöd av 3 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för gaturenhållningen i kommunen.

1 §

Fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser skall, i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken, utföra de åtgärder som kommunen har att svara för enligt 2 § första stycket lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning enligt nedan.

2 §

Som gaturenhållning räknas gaturengöring såsom sopning, bortförande av nedskräpande föremål, borttagande av ogräs, snöröjning och liknande åtgärder samt upptagning av sand eller stenflis som påförts för att motverka halka på gångutrymmen enligt 4 §.

3 §

Innehavare av fastighet svarar för gaturenhållning till en sträcka om högst 10 meter utanför fastigheten räknat vinkelrätt från fastighetens tomtgräns. Detta gäller även om park, plantering eller annan anläggning finns mellan fastighet och gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken. Där gångbana saknas och körbana eller annat utrymme används för gångtrafik skall det erforderliga utrymmet för gångtrafik utgöra minst 1,2 från fastighetens tomtgräns, dock ej inräknat rännsten eller dylikt.

Till gångbana räknas trappa samt fastighetens tillfart till gångbana över plantering eller dylikt. Del av gångbana, som upplåtits till och utmärkts som allmän parkeringsplats, räknas som körbana.

Om gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken är beläget mellan två fastigheter åligger det respektive fastighetsinnehavare att fullgöra renhållningsskyldigheten till lika andel av gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken inom 10 meter från fastighetens gräns.

För hörnfastighet omfattar renhållningsskyldighet även gångutrymmets krökning längs fastighetens gräns enligt ovan intill dess förlängningen av renhållningsgränserna träffas.

4 §

Innehavare av fastighet skall snarast undanskotta eller bortföra snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken. Snö och is får ej utskottas eller läggas upp i körbana eller rännsten. Vid halka skall gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken beströs med sand eller stenflis.

Det ankommer även fastighetsinnehavare att bortföra snö och is som skottats eller rasat ned från tak, balkonger etc från gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken.

Snö från körbana som av kommunen plogats upp på gångutrymme, bortplogas av kommunen i den mån så kan ske och för att bereda trafiken framkomlighet.

5 §

UPPHÄVD

6 §

UPPHÄVD

7 §

Tillsyn över efterlevnaden av dessa föreskrifter utövas av Miljö- och klimatnämnden.

8 §

Miljö- och klimatnämnden får besluta om föreläggande och förbud samt bestämma om vite som behövs i ett enskilt fall för efterlevnad av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag avseende gaturenhållning.

Om föreläggande eller förbud ej efterlevs får Miljö- och klimatnämnden låta vidta åtgärd på den ansvariges bekostnad.

9 §

Miljö- och klimatnämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter om det kan ske utan påtaglig olägenheter på platsen eller åsidosätter människors hälsa eller i övrigt nedsätter allmän trevnad.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2013.

2019-11-06 02:01:07
2019-11-05 13:21:35
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Stefan Granlund/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad