Styrande dokument
Göteborgs Stad
Uppdrag för nämnder och bolag
Kommuncentralt
Kommunstyrelsens delegationsordning - Delegationsordning
N010G00063 Version: 21
Gällande from 01/11/2024
Handläggare: Erica Farberger
Fastställare: Kommunstyrelsen
 

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens beslut P 2013-01-30, § 75, P 2014-12-03 § 733 kommunfullmäktiges beslut H 2013 nr 19, P 2013-01-31 § 19, H 2014 nr 139, Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-11, § 17 och efterföljande kommunfullmäktige beslut 2015-06-11, § 25 avseende delegering av beslutanderätt gällande eldningsförbud (punkt 8.2.13.), kommunfullmäktige beslut 2015-09-10, § 20 avseende riktlinjer för rekrytering (punkt 6.10) och 2016-02-25, § 16 avseende politiska sekreterare (punkt 7.4 och 7.5), kommunstyrelsens beslut 2017-02-08, § 94 avseende beslutanderätt i gallringsfrågor (punkt 8.2.14) samt kommunstyrelsens beslut 2017-05-17, § 379 avseende ägaranknutna bolagsfrågor (punkt 2.1), KF 2017-09-14, § 11 avseende valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänst (punkt 3.3.14.1 och 3.3.14.2) samt kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 780 avseende fordringsbevakning och inkasso (punkt 3.3.15), kommunstyrelsens beslut 2018-06-20, § 604 avseende ändring av kommunstyrelsens delegationsordning till följd av dataskyddslagstiftningen (punkt 8.2.3 och 8.2.4), kommunfullmäktiges beslut 2018-12-20, § 13, kommunstyrelsens beslut 2019-02-16, § 99 avseende att personalutskottet överförs till beredning, kommunstyrelsens beslut 2019-09-25, § 691 avseende hantering av statsbidrag, årlig prövning av styrande dokument, KF beslut 2020-03-19 § 23, kommunstyrelsens beslut 2020-04-22 § 383 avseende säkerhetsfrågor och statsbidrag, kommunstyrelsens beslut 2021-03-31 § 246, kommunfullmäktiges beslut 2021-05-13 avseende upphävande av beslut 2018-12-20 § 13 p 1, reviderat 2020-03-19 § 23 om överlåtelse av beslutanderätt, kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, § 208 avseende omställningsstöd m.m., kommunstyrelsens beslut 2022-04-27 § 360 avseende ändring i kommunstyrelsens delegationsordning, kommunstyrelsens beslut 2022-09-21 § 627 avseende tillgängliggörande av data, Kommunstyrelsens beslut 2023-02-08 § 94 avseende delgivningsmottagare, Kommunstyrelsens beslut 2023-02-22 § 153 avseende KSAU och finansärenden, 2023-03-08, §§ 184 och 193, avseende eldningsförbud och personalutskottet, KS beslut 2024-01-10 § 13 avseende VMA)KS delegationsordning.pdf (366 KB)


2024-01-11 02:00:53
2024-01-10 15:56:18
2024-01-10 15:54:07
2024-01-10 15:53:55
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad
Ändrad