ettan faktaforskning narkotika

Fakta och forskning narkotika
Statistik
  Hur många ungdomar har prövat narkotika?
  I Göteborgundersökningen ses en nedgång sedan undersökningen 2010 med två procentenheter bland elever i årskurs 9. I gymnasiet år 2 har narkotikaanvändandet sjunkit med en procentenhet. Siffrorna blir framförallt i gymnasiet markant lägre om frågan rör de senaste 12 månaderna, sju procent i årskurs 9 och 15 procent bland gymnasisterna. Motsvarande siffror i riket är fem och 12 procent.
  Rapporten och kommentarer hittar du på sektionen drogvaneundersökningen.


  Hur många dör av narkotika varje år?
  Utvecklingen av akuta narkotikarelaterade dödsfall 1994-2011
  Statistik över narkotikarelaterade dödsfall


  Hur förändras priset på narkotika i Sverige?
  Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2011


Rapporter och dokumentationerKunskapskällar´n
Göteborgs skolelevers drogvanor
I mars 2013 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning kring drogvanor bland samtliga elever i årskurs 9 och gymnasiet år 2.Läs rapporten härCAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) – Skolelevers drogvanor 2013
Enkätundersökningar om svenska skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförs varje år i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet.

Läs merCannabisanvändning bland ungdomar
En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention
av Torbjörn Forkby, Solveig Olausson, Russell Turner

Läs merKunskapsinventering av tidiga interventioner vid cannabisanvändning

På uppdrag av Nationella Cannabisnätverket har Russel Turner, FoU i Väst, genomfört en kunskapsinventering av tidiga interventioner vid cannabisanvändning. Kunskapsinventeringen presenterar den senaste forskningen om verksamma metoder för ungdomar som rökt cannabis. Den redovisar också vilka metoder som är verksamma för de som befinner sig i riskzonen för och/eller har testat cannabis enstaka gånger.

Läs mer
Kartläggning av hur mottagningar i Nationella Cannabisnätverket arbetar med tidiga interventioner vid cannabis-användning

Denna rapport bygger på en kartläggning som gjorts bland mottagningar i Nationella Cannabisnät-verket. Syftet har varit att ta reda på hur man på dessa mottagningar arbetar med tidiga interventio-ner vid cannabisanvändning med målgruppen ungdomar/unga vuxna som har rökt cannabis men inte i den omfattningen att de bedöms vara i behov av HAP (Haschavvänjningsprogrammet) och/eller är för unga för HAP. Kartläggningen kommer tillsammans med en kunskapsinventering av tidiga inter-ventioner vid cannabisanvändning (Turner, 2013) utgöra kunskapsunderlag för framtagande av ett program för tidig intervention vid cannabisanvändning.
Nationella cannabisnätverket i samarbete med Karin Patriksson, Kunskapskällar´n

Läs merCannabis och unga i Göteborg, bild

Kunskapskällar´n- Cannabis och unga i Göteborg

I oktober 2012 kom rapporten Cannabis och unga i Göteborg. Rapporten innehåller både en kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna med data från drogvaneundersökningar, MiniMariorna och folkhälsoenkäter samt en analys av samband mellan bakomliggande risk- och skyddsfaktorer och cannabisanvändande.

Vill Du ha en presentation i din stadsdel, till exempel på arbetsplatsträff eller liknande,
kontakta Ulla Kungur tel 031 – 367 93 26.

>>>Läs mer
>>>Läs rapportenOm cannabis och påverkan
av Thomas Lundqvist

Läs merKvinnors väg till trygghet och boende

Vilket stöd behöver våldsutsatta kvinnor med eget missbruk för att lämna missbruket och påbörja en återhämtningsprocess? Projektet har genomförts av Vägen Ut kooperativen och Sociala resursförvaltningen i Göteborgs Stad. Det har utvärderats av professor Ulla Carin Hedin, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Konferensen inleddes av landshövding Lars Bäckström och kommunalrådet Dario Espiga. Under dagen medverkade även forskaren Ingrid Lander, Stockholms universitet och nationella samordnaren för Våld i nära relationer Carin Götblad.

Kvinnors väg till trygghet och boende

Dokumentationen från konferensen
Utvecklingen av akuta narkotikarelaterade dödsfall 1994-2011
Under året avled nästan 500 personer med illegala droger eller läkemedlen metadon och buprenorfin i kroppen. Det är det högsta antalet narkotikarelaterade dödsfall som rapporterats sedan toxreg startade år 1994. Då var det 194 dödsfall mot 487 i årets redovisning. Toxreg är ett register över akuta narkotikarelaterade dödsfall. Det innebär att Toxreg inte omfattar dödsfall till följd av skador och sjukdomar orsakade av långvarigt missbruk.

Länk till rapporten

Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011

Kartläggningen visar bland annat att 1708 personer befinner sig i tungt narkotikamissbruk och att nästan var tionde lever tillsammans med barn.

Kunskapskällar´n 2012
Länk till kartläggningen
Länk till metodrapporten

Rökfri arbetstid - finns det?
Pilotstudie om exponering av tobaksrök i hemtjänstens arbetsmiljö i Göteborg
Kunskapskällar´n, 2012
Länk till rapportenÅterfallsprevention
Återfallsprevention inom behandlingsenhetens öppenvård
En modell för uppföljning och utvärdering av insatser i socialt arbete
Länk till rapporten
Adolescent alcohol use: Implications for prevention
Inst för folkhälsovetenskap (2011)
Danielsson, Anna-Karin
Länk till rapporten

EULAC-konferens i Lambayeque, Peru 14-16 november 2011
Dokumentation av konferensen. Göteborgs stad fick 2007 en förfrågan om deltagande i styrgruppen för det så kallade EULAC-projektet, bestående av 19 städer inom EU-området och 24 städer från Sydamerika och Karibien. Göteborg tackade ja till denna förfrågan.
Kunskapskällar´n, 2011
Länk till rapporten

Att vara den som ska nå ända ut
En kvalitativ kartläggning av kompetensstödjarnas upplevelser och erfarenheter av sitt uppdrag att implementera Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård
Kunskapskällar´n, 2011
Länk till rapporten

Preventing underage alcohol drinking through working with parents
An evaluation is reported of an alcohol prevention program that targets parents in order to decrease drinking among 13-16 year-olds. The evaluation was performed in a quasi-experimental study with a matched control group and annual assessments, directed at youths and their parents independently, in a longitudinal intention-to-treat design.
Doktorsavhandling, Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete
Länk till rapporten

Dopning. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Rapporten är en av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar som Statens folkhälsoinstitut presenterade för regeringen i november 2010. Rapporten ger en fördjupad kunskap och information inom folkhälsans målområde 11 – dopning.
Statens Folkhälsoinstitut, FHI, utgiven 2011
Länk till rapporten

Statens folkhälsoinstitut, rapport R 2011:07
Balansering på medvetandets gräns. Riskbruk, missbruk och beroende av GHB och närbesläktade preparat
Vad vet vi egentligen om GHB och de närbesläktade preparaten GBL och 1,4-butandiol? Denna rapport redovisar bland annat preparatens egenskaper, utbredning och effekter, samt sammanställer erfarenheterna och kunskaperna om prevention, stöd och behandling.
2011

Ladda ner som pdf

Läs mer och beställ

Regeringen, Regeringskansliet, Socialdepartementet
ANDT-sekretariatet
Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken
S.2011.026

Utgiven: 30 maj 2011
Typ: Promemoria

Publikationen går att beställa kostnadsfritt här

Folkhälsoinstitutet, ny rapport
Akuta narkotikarelaterade dödsfall 2011
Statistiken bygger på rättsmedicinskt undersökta dödsfall med illegala droger eller läkemedlet metadon i kroppen vid döden. Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.
2011

ECNN (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk)- årsrapport 2011
Bruket av cannabis och kokain har slutat öka under det senaste året. De så kallade nätdrogerna utgör däremot ett växande problem. Det visar Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) i denna årsrapport.

Läs merESPAD - Den europeiska skolundersökningen
CAN har under lång tid genomfört enkätundersökningar om drogvanor bland svenska skolelever. Sedan 1995 genomförs under CANs ledning sådana undersökningar även på europeisk nivå. Studien kallas ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) och genomförs vart fjärde år.

– Dricker svenska ungdomar mer eller mindre än ungdomar i andra Europiska länder?
– Hur ser det ut med narkotikan?
– Är utvecklingen i Sverige likartad den i andra länder eller har vi förändrats på något annat sätt?
– Följer svenska ungdomar strömmen?

Dessa frågor och många fler besvaras i den femte ESPAD-undersökningen som presenterades 2012-05-31. Bland annat visar den att Sverige är det enda land i Europa där flickor dricker som pojkar. Undersökningen genomfördes 2011 med mer än 100 000 deltagande ungdomar i 36 länder. Detta gör ESPAD till världens mest utbredda skolundersökning, vilket erbjuder unika möjligheter till jämförelser mellan ungdomars drogvanor i flertalet europiska länder.

Läs mer och ladda ner undersökningen från sidan
Läs mer om undersökningen på CAN
Länk till ESPADCAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) – Drogutvecklingen i Sverige 2011
Tobaksbruket sjunker också medan narkotikan visar på en mer bekymmersam utveckling, säger Håkan Leifman, direktör på CAN, i en kommentar till rapporten.

Läs merCAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) – Skolelevers drogvanor 2011
Enkätundersökningar om svenska skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförs varje år i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet.

Läs merBMJ (f.d British Medical Journal)- Continued cannabis use 10 year follow-up cohort study (2011)
Incidence and persistence of subthreshold psychotic symptoms after use of cannabis
in adolescence. Cannabis use and psychotic symptoms were assessed at three time points. Rebecca Kuepper research psychologist, Jim van Os professor visiting professor, Roselind Lieb professor, Hans-Ulrich Wittchen professor, Michael Hofler research statistician, Ce´cile Henquet lecturer.

Läs merCAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) – Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2010
Tillsammans med statistik gällande tullens och polisens narkotikabeslag, liksom ytterligare uppgifter, analyseras prisinformationen i syfte att ge en bild av hur tillgängligheten av olika narkotikasorter utvecklats i Sverige.

Läs merCAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) – Tendenser 2010
CAN följer sedan 1985 drogsituationen i landet med hjälp av ett regionalt rapporteringssystem som omfattar rapportörer från bl a polisen, kriminalvården, socialtjänsten och frivilligorganisationer.

Tendenser första halvåret 2010, Läs mer

Tendenser andra halvåret 2010, Läs mer
Kunskapskällarn - Skolelevers drogvanor 2010
I mars 2010 genomförde Göteborgs Stad, Kunskapskällar´n i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning kring drogvanor bland samtliga elever i årskurs 9 och gymnasiet år 2, Göteborg.
Läs mer och ladda nerNarkotikabruket i Sverige. Statens folkhälsosinstitut, 2010.

Idépromemoria
Bättre vård och stöd för individen
Regeringskansliet, 2010
Om ansvar och tvång i den svenska missbruks- och beroendevården
Gerhard Larsson
GHB - användning, spridning och samhällsinsatser
Jari Kuosmanen och Mattias Gullberg
FoU i Väst/GR (2010)
ISBN: 978-91-89558-61-8

Läs och ladda ner rapporten härFHI (Statens folkhälsoinstitut) - Narkotikabruket i Sverige (2010)
Den senaste månaden har 5,5 procent av de manliga studenterna och 1,2 procent av de kvinnliga studenterna använt narkotika. Det motsvarar sammanlagt cirka 3 200 studenter. En anmärkningsvärt hög andel av dessa är också riskkonsumenter av alkohol. Det visar resultat från en kartläggning av studenters narkotikavanor.

Läs merFHI (Statens folkhälsoinstitut) - elevundersökning cannabis och föräldrars utbildningsnivå (2010)
En av fyra elever till högutbildade föräldrar har någon gång provat cannabis. Det är fler än i gruppen ungdomar med lågutbildade föräldrar, där en av fem har provat. Det visar en ny undersökning som Statens folkhälsoinstitut låtit genomföra bland elever på sex skånska gymnasieskolor.

Läs mer
FHI (Statens folkhälsoinstitut) - Adverse Health Consequences of Cannabis Use (2010)
This report is a survey of the harmful effects – mental as well as physical – which can arise as a consequence of cannabis use. It is intended for healthcare providers, information officers and others in need of knowledge-based information on the consequences of cannabis use.

Läs mer
FHI (Statens folkhälsoinstitut) - Skador av hasch och marijuana (2009)
Rapporten är en genomgång av vetenskapliga studier publicerade till och med år 2008. Den visar att cannabisanvändning är förenat med en rad skaderisker varav försämrad inlärningsförmåga och minskad intellektuell kapacitet hör till de allvarligaste. Men cannabis kan också orsaka allvarliga psykiatriska sjukdomar som schizofreni och psykos. Tonåringar är särskilt utsatta och skador kan inträffa redan vid mycket måttlig konsumtion.

Läs merHigh-potency cannabis and the risk of psychosis (2009)
Brittisk forskning visar att användning av cannabissorten ”skunk” kan orsaka psykotiska tillstånd. I forskningsprojektet, som utförts i London, deltog 280 patienter i åldrarna 18-65 år som kom till sjukhuset i samband med ett psykotiskt tillstånd för första gången. Den gruppen jämfördes sedan med data från 174 friska personer.

Läs mer

Mot en bättre missbrukarvård
SoRAD, 2009
Läs och ladda ner rapporten här
Drogsituationen i Sverige 2008-2009
Polisen och Tullverket
En lägesbild av situationen i Sverige. Beslagsstatistik, förekomst och utveckling drog för drog.
Psykisk hälsa och alkoholkonsumtion - hur hänger det ihop
En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande åtgärder
Louise Malmberg, Sofia Ljungdahl och Sven Bremberg
Statens Folkhälsoinstitut (2009)

Läs och ladda ner rapporten här

KrAmi Göteborg
Frida Petersson
Göteborg juli 2009
En kvalitativ utvärdering av KrAmi Göteborg & pilotprojekt inom ramen för Mobilisering mot
narkotikas trestadssatsning. Med brukarperspektivet i fokus. KrAmi:s övergripande målsättning och syfte är återanpassning av kriminellt belastade personer till samhället, detta sker genom arbete och social träning.

Läs och ladda ner rapporten härVård till varje pris
Den psykiatriska tvångsvården av narkotikamissbrukarna 1968-1981.
SoRAD Forskningsrapport, 2009
CAN:s rapporteringsystem om droger
Tendenser andra halvåret 2009

Lästips

  Webbplats UR Kunskapsbanken
  Att nå fram med ANDT-undervisning
  Påverka på rätt sätt med berörande berättelser om droger
  Läs mer

  popNad
  En populärvetenskaplig webbplats för forskning inom alkohol- och drogområdet.
  Läs mer  Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel
  Boken vänder sig till professionella behandlare inom beroendevård, primärvård, psykiatri och socialtjänst som vill fortbilda sig i återfallspreventiv behandling.
  av Lars Saxon, Peter Wirbing
  Läs mer  Droginfo.com
  Spice med syntetiska cannabinoider
  Spice (svenska: krydda) som preparat lanserades ca år 2000 som en kryddblandning från Asien som ger en marijuana liknande effekt. Enligt “Psychonaut Web Mapping Research Project” så började syntetiska cannabinoider säljas 2004 i Europa under märket Spice. Dessförinnan var det enbart olika doftande kryddor med exotiska namn som salufördes som ett alternativ till marijuana.
  Thomas Lundqvist
  2012-05
  Läs mer

  Balansering på medvetandets gräns. Riskbruk, missbruk och beroende av GHB och närbesläktade preparat
  Statens folkhälsoinstitut, 2011
  ISBN: 978-91-7257-808-1
  Beställ här

  Narkotika
  Om problem och politik
  Författare: Jan Blomqvist Johan Edman Birgitta Göransson
  Ingrid Sahlin Per Ole Träskman Daniel Törnqvist
  2011
  ISBN: 978-913901415-7
  Läs mer

  GHB Användning, spridning och samhällsinsatser
  FoU i Väst, 2010
  Ladda ner

  Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor
  Svenska narkotikapolisföreningen, 2009
  ISBN: 91 87514 31 9
  Beställ här
  Om du vill läsa mer om narkotikaindustrins påverkan på samhällen finns en skrift från
  Institute for Security & Development Policy,

  http://dl.dropbox.com/u/7245909/folder_final.pdf

  Nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård
  Socialstyrelsen, 2007
  Ladda ner eller beställ som bok här

  Motiverande samtal - MI
  Tom Barth och Christina Näsholm
  Studentlitteratur, 2006
  ISBN10:9144030304
  Boken kan köpas i fackbokhandeln eller via boksidor på nätetDrogfakta

På CAN och drugsmart.com finns fakta om spice och andra droger.  Länkar för mer läsning

  Sidan uppdaterad