Fakta och forskning - mobbning
Fakta och forskning från Skolverket

  Utvärdering av metoder mot mobbning från Skolverket 2011
  Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor, samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET – Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis.
  Läs och ladda ner  Skolverkets allmänna råd
  För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
  Dessa allmänna råd och kommentarer har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förstärka verksamheternasarbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
  Läs och ladda ner  Statens folkhälsoinstituts reflektioner över Skolverkets rapport
  ”Utvärdering av metoder mot mobbning”
  Läs och ladda ner  "Slutsatser om mobbning håller inte"
  Skolverkets utvärdering av program mot mobbning på svenska skolor har stora brister.
  Läs artikel i SydsvenskanRapporter och översikter

Social utvecklings (tidigare Prevu) rapporter  Mobbning och kränkningar på nätet
  * Vad skolan kan göra
  * Förstudie av undersökning

  I sammanställningen presenteras olika råd till skolan för att förhindra mobbning och kränkningar på nätet. Vi presenterar också en förstudie till en större undersökning om förekomsten av nätmobbning bland skolelever i Göteborg.

  Läs och ladda ner  Systematiskt arbete mot mobbning
  Med kommunal förankring – en undersökning med Olweusenkäten på 18 grundskolor i Göteborg 2011.

  I rapporten görs en jämförelse med de skolor som etablerat ett strukturerat arbete med Olweusprogrammet och skolor som arbetet efter egna strukturer och modeller.

  Läs och ladda ner
  Prevus arbete för att minska mobbning
  — hur har Olweusprogrammets instruktörsutbildning påverkat skolpersonal och elever?
  Del2

  Denna rapport bygger på den tidigare rapporten "Prevus arbete för att minska mobbning med Olweusprogrammet". Det som skiljer denna rapport från föregående är att vi här följer tre års utveckling av mobbning enligt elevenkäten och att vi även redovisar formen nätmobbning.

  Läs och ladda ner
  Sambandet mellan mobbning och nätmobbning

  Syftet med denna undersökning är att beskriva om det finns något samband mellan de traditionella formerna av mobbning och det vi kallar nätmobbning (mobbning via Internet/mobiltelefon).

  Läs och ladda ner
  Prevus arbete för att minska mobbning
  — hur har Olweusprogrammets instruktörsutbildning påverkat skolpersonal och elever?

  I och med stadens prioriterade mål (mål ska kunna mätas och följas upp) från 2008 att mobbningen ska minska erbjöd Prevu skolor i Göteborg att utbilda instruktörer i ett väl utvärderat antmobbningsprogram, Olweusprogrammet. Utbildningen genomfördes i Prevus lokaler i samarbete med Olweus Internatonal AB. Denna utvärdering är främst en utvärdering av Prevus satsning och utbildning av Olweusinstruktörer i Olweusprogrammet.

  Läs och ladda ner
  Inspiration i det lokala Olweusarbetet

  I den här broschyren hittar du teman och metodtips knutna till Olweusprogrammet. Två viktiga grundstrukturer är arbetet i studiehandledningsgrupperna för skolans personal och Olweusklassmöten för eleverna.

  Läs och ladda ner
  Prevu Rapport 2009:1. Om riskbeteenden och mobbning

  I mars 2007 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, en undersökning om drogvanor och andra riskbeteenden bland samtliga elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Denna rapport innehåller statistik och analys omfattande de frågor i enkäten som tar upp förekomst av mobbning i Göteborgs kommun. Analysen kopplar också mobbning till olika risk- och skyddsfaktorer.

  Läs och ladda ner
  Om mobbning
  Prevu Rapport 2009:3

  I rapporten "Om mobbning" har den så kallade Olweusenkäten använts för att undersöka situationen på 18 skolor i 11 olika stadsdelar. I enkäten har 3 600 elever från skolor i Göteborg svarat på frågor om mobbning och resultatet har jämförts med två liknande undersökningar från andra platser i Sverige. Rapporten redovisar dels hur många elever som utsätts för mobbning, var den sker och vilken typ av mobbning eleverna utsatts för.

  Läs och ladda ner här
  Att kränka och mobba med teknikens hjälp

  Om kränkningar via Internet och i mobiltelefon i jämförelse med andra former av kränkningar på ett antal grundskolor i Göteborg 2005-2009

  Sammanställning över hur olika former av kränkningar utvecklats under 2005-2009 på ett antal grundskolor i Göteborg. Sammanställningen visar att de traditionella formerna av kränkningar är vanligast. Antalet kränkningar via Internet eller i mobiltelefon har dock ökat sedan 2005. Det gäller främst elever på ”högstadiet” och i synnerhet flickor.


  Läs och ladda ner här
Övriga rapporter
  Mobbning i skolan, depression och brottsligt beteenden senare i livet
  Brottsförebyggande rådet (Brå) 2012

  Denna rapport presenterar en systematisk översikt av hur utsatta för skol- mobbning eller utförare av skolmobbning senare påverkas i livet när det gäller regelbrytande/kränkande/ beteende och depression. Att vara utförare av mobbning ökar risken med 50% för att senare i livet ha ett "regelbrytande beteende" men också en ökad risk (30%) för depression. Sannolikheten att drabbas av depression senare i livet ökar med 50% för de utsatta. Utsatthet för mobbning ökar i lägre grad risken för senare "regelbrytande beteende", med ca 10%. Det är därför av vikt att det finns effektiva program mot mobbning av hög kvalitet och att dessa program ska ses som en tidig insats av att förebygga kriminalitet likväl som en metod för främja hälsa.

  Läs och ladda ner  Utvärdering av metoder mot mobbning från Skolverket 2011
  Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET – Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis.

  Läs och ladda ner  Skolverkets allmänna råd
  För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
  Dessa allmänna råd och kommentarer har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förstärka verksamheternasarbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

  Läs och ladda ner  Statens folkhälsoinstituts reflektioner över Skolverkets rapport
  ”Utvärdering av metoder mot mobbning”
  Utvärderingen ger inga svar på själva programmens effekt, men belyser
  svårigheter med att omsätta program i praktiken och skillnader mellan pojkar och
  flickor. Flera program som ingår i utvärderingen har inte som främsta syfte att
  förebygga eller åtgärda mobbning.

  Läs och ladda ner
  NIFU- Hvis noen forteller om mobbing....

  Utdypende undersökelse av funn i Elevundersökelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering


  Läs och ladda ner här
  Effekter av anti-mobbningsprogram
  – vad säger forskningen?

  Syftet med föreliggande skrift är att på ett lättillgängligt sätt presentera forskningen om anti-mobbningsprogram och deras effekter. I skriften presenteras även aktuell lagstiftning om mobbning, definitioner av mobbning samt uppgifter om hur vanligt förekommande mobbning är i svenska skolor.


  Läs och ladda ner här

  School-Based Programs to Reduce Bullying and Victimization

  This report presents a systematic review and meta-analysis of the effectiveness of programs designed to reduce school bullying perpetration and victimization (i.e.being bullied). The authors indicate the pitfalls of previous reviews and explain in detail how the present systematic review and meta-analysis addresses the gaps in the existing literature on bullying prevention.


  Läs och ladda ner här

  Effectiveness of Programmes to Reduce School Bullying

  This report presents a systematic review, including a statistical metaanalysis, of the effects of anti-bullying programmes on bullies and their victims.


  Läs och ladda ner här

  På tal om mobbning
  - och det som görs
  Skolverket, 2009

  Denna kunskapsöversikt beskriver hur mobbning kan förstås ur olika perspektiv
  och hur synen på mobbning förändrats historiskt. Översikten innehåller
  också en kritisk genomgång av åtta program som används mot mobbning och
  som ingår i Skolverkets stora effektutvärdering vars resultat presenteras i slutet
  av år 2010.

  Läs och ladda ner här
  Forebyggende innsatser i skolen, del 1


  Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

  Läs och ladda ner här
  Forebyggende innsatser i skolen, del 2

  Läs och ladda ner härMer fakta och forskning

Se även vår samlingssida för mer generell fakta och forskning kring barn och ungas hälsa.

Fakta och forskning - barn och unga


Sidan uppdaterad