Trestad2 loggan

Fakta och forskning om cannabis

2008-2014Dokumentation från Spicekonferensen i Göteborg, 27 maj


Syntetiska cannabinoider och cannabinoider- Likheter och olikheter
Thomas Lundqvist


Erfarenheter och behandling av spice
Petro Lindemann och Charlotta Svensson

Kunskapskällar´n- Skolrapport, baserad på Skolelevers drogvanor 2013

Skolrapport, läs och ladda ner här

Denna skolrapport är tänkt att vara en komplettering till Skolelevers drogvanor 2013. Här ges en analys av några av de samband som finns mellan risk- och skyddsfaktorer inom skolområdet och riskbeteenden hos eleverna. Rapporten bygger på beräkningarna på elever som vårterminen 2013 gick i årskurs 9 i grundskolan och gymnasiets år 2 i kommunala och fristående skolor i Göteborg.

Powerpointpresentation om rapporten


Kunskapskällar´n- Skolelevers drogvanor 2013

Läs och ladda ner rapporten här

Resultaten är nu sammanställda och presenteras i rapporten Skolelevers drogvanor 2013 (ovan). I rapporten görs jämförelser med undersökningarna från 2004, 2007 och 2010. Nedan följer en sammanfattning av resultaten.Filmade föreläsningar

Ta del av filmade föreläsningar från Förebygg.nu, konferensen i Göteborg den 13 -14 november 2013. Bland annat en föreläsning om den narkotikapolitiska debatten - nationellt och internationellt av Ove Lundgren från Kunskapskällar´n. Från konferensens andra dag finns 6 filmer från fokusspåret Cannabis - drogen som berör!

Se filmerna här>>

Ta del av filmade föreläsningar från konferensen Nu vet vi mer! - en nationell konferens om insatser mot cannabis den 28 -29 november 2013 i Stockholm.

Se filmerna här>>Cannabisanvändning bland ungdomar
En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention
av Torbjörn Forkby, Solveig Olausson, Russell Turner

Läs merKunskapsinventering av tidiga interventioner vid cannabisanvändning

På uppdrag av Nationella Cannabisnätverket har Russel Turner, FoU i Väst, genomfört en kunskapsinventering av tidiga interventioner vid cannabisanvändning. Kunskapsinventeringen presenterar den senaste forskningen om verksamma metoder för ungdomar som rökt cannabis. Den redovisar också vilka metoder som är verksamma för de som befinner sig i riskzonen för och/eller har testat cannabis enstaka gånger.

Läs merKartläggning av hur mottagningar i Nationella Cannabisnätverket arbetar med tidiga interventioner vid cannabis-användning

Denna rapport bygger på en kartläggning som gjorts bland mottagningar i Nationella Cannabisnät-verket. Syftet har varit att ta reda på hur man på dessa mottagningar arbetar med tidiga interventio-ner vid cannabisanvändning med målgruppen ungdomar/unga vuxna som har rökt cannabis men inte i den omfattningen att de bedöms vara i behov av HAP (Haschavvänjningsprogrammet) och/eller är för unga för HAP. Kartläggningen kommer tillsammans med en kunskapsinventering av tidiga inter-ventioner vid cannabisanvändning (Turner, 2013) utgöra kunskapsunderlag för framtagande av ett program för tidig intervention vid cannabisanvändning.
Nationella cannabisnätverket i samarbete med Karin Patriksson, Kunskapskällar´n

Läs merCannabis och unga i Göteborg, bild

Kunskapskällar´n- Cannabis och unga i Göteborg

I oktober 2012 kom rapporten Cannabis och unga i Göteborg. Rapporten innehåller både en kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna med data från drogvaneundersökningar, MiniMariorna och folkhälsoenkäter samt en analys av samband mellan bakomliggande risk- och skyddsfaktorer och cannabisanvändande.

Vill Du ha en presentation i din stadsdel, till exempel på arbetsplatsträff eller liknande,
kontakta Ulla Kungur tel 031 – 367 93 26.

>>>Läs mer
>>>Läs rapportenFilmade föreläsningar
Regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland
Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

Tjejer om cannabis - Mattias Gullberg, MiniMaria Hisingen
 
HAP - Karin Patriksson, Kunskapskällar´n, Göteborgs Stad
 
Kort fakta om cannabis Karin Patriksson, Kunskapskällar´n, Göteborgs Stad
 
Avslutning och hur går vi vidare i Västra Götaland? - Claudia Fahlke och Lennart Rådenmark
 
Familjearbete med ungdomar som använder droger
 
Att vara ung och röka cannabis - Claudia Fahlke, Psykolog
 
Regeringens satsning mot cannabis - Maria Renström, Socialdepartementet
 
Cannabisanvändningen i Sverige och övriga Europa - Ulf Guttormsson, CAN
 
Cannabis - politik och retorik, Anette Skårner, Gbgs Universitet
 
Tjejer om cannabis   Mattias Gullberg, MiniMaria Hisingen, Göteborgs Stad

Tidiga insatser vid cannabismissbruk Russel Turner, FoU i Väst:GR

Polisens insatser mot cannabis   Tony Olsson, områdespolisen i Biskopsgården

Lokal kunskap för mobilisering - FoU-cirkel  - Björn Andersson & Lolo Lebedinski'Om cannabis och påverkan
av Thomas Lundqvist

Läs mer

ECNN (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk)- årsrapport 2011
Bruket av cannabis och kokain har slutat öka under det senaste året. De så kallade nätdrogerna utgör däremot ett växande problem. Det visar Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) i denna årsrapport.

Läs merESPAD - Den europeiska skolundersökningen
CAN har under lång tid genomfört enkätundersökningar om drogvanor bland svenska skolelever. Sedan 1995 genomförs under CANs ledning sådana undersökningar även på europeisk nivå. Studien kallas ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) och genomförs vart fjärde år.

– Dricker svenska ungdomar mer eller mindre än ungdomar i andra Europiska länder?
– Hur ser det ut med narkotikan?
– Är utvecklingen i Sverige likartad den i andra länder eller har vi förändrats på något annat sätt?
– Följer svenska ungdomar strömmen?

Dessa frågor och många fler besvaras i den femte ESPAD-undersökningen som presenterades 2012-05-31. Bland annat visar den att Sverige är det enda land i Europa där flickor dricker som pojkar. Undersökningen genomfördes 2011 med mer än 100 000 deltagande ungdomar i 36 länder. Detta gör ESPAD till världens mest utbredda skolundersökning, vilket erbjuder unika möjligheter till jämförelser mellan ungdomars drogvanor i flertalet europiska länder.

Läs mer och ladda ner undersökningen från sidan
Läs mer om undersökningen på CAN
Länk till ESPADCAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) – Drogutvecklingen i Sverige 2011
Tobaksbruket sjunker också medan narkotikan visar på en mer bekymmersam utveckling, säger Håkan Leifman, direktör på CAN, i en kommentar till rapporten.

Läs merCAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) – Skolelevers drogvanor 2011
Enkätundersökningar om svenska skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförs varje år i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet.

Läs merCAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) – Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2010
Tillsammans med statistik gällande tullens och polisens narkotikabeslag, liksom ytterligare uppgifter, analyseras prisinformationen i syfte att ge en bild av hur tillgängligheten av olika narkotikasorter utvecklats i Sverige.

Läs merCAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) – Tendenser 2010
CAN följer sedan 1985 drogsituationen i landet med hjälp av ett regionalt rapporteringssystem som omfattar rapportörer från bl a polisen, kriminalvården, socialtjänsten och frivilligorganisationer.

Tendenser första halvåret 2010, Läs mer

Tendenser andra halvåret 2010, Läs mer
Kunskapskällarn - Skolelevers drogvanor 2010
I mars 2010 genomförde Göteborgs Stad, Kunskapskällar´n i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning kring drogvanor bland samtliga elever i årskurs 9 och gymnasiet år 2, Göteborg.
Läs mer och ladda nerBMJ (f.d British Medical Journal)- Continued cannabis use 10 year follow-up cohort study (2011)
Incidence and persistence of subthreshold psychotic symptoms after use of cannabis
in adolescence. Cannabis use and psychotic symptoms were assessed at three time points. Rebecca Kuepper research psychologist, Jim van Os professor visiting professor, Roselind Lieb professor, Hans-Ulrich Wittchen professor, Michael Hofler research statistician, Ce´cile Henquet lecturer.

Läs merHigh-potency cannabis and the risk of psychosis (2009)
Brittisk forskning visar att användning av cannabissorten ”skunk” kan orsaka psykotiska tillstånd. I forskningsprojektet, som utförts i London, deltog 280 patienter i åldrarna 18-65 år som kom till sjukhuset i samband med ett psykotiskt tillstånd för första gången. Den gruppen jämfördes sedan med data från 174 friska personer.

Läs merFHI (Statens folkhälsoinstitut) - Narkotikabruket i Sverige (2010)
Den senaste månaden har 5,5 procent av de manliga studenterna och 1,2 procent av de kvinnliga studenterna använt narkotika. Det motsvarar sammanlagt cirka 3 200 studenter. En anmärkningsvärt hög andel av dessa är också riskkonsumenter av alkohol. Det visar resultat från en kartläggning av studenters narkotikavanor.

Läs merFHI (Statens folkhälsoinstitut) - elevundersökning cannabis och föräldrars utbildningsnivå (2010)
En av fyra elever till högutbildade föräldrar har någon gång provat cannabis. Det är fler än i gruppen ungdomar med lågutbildade föräldrar, där en av fem har provat. Det visar en ny undersökning som Statens folkhälsoinstitut låtit genomföra bland elever på sex skånska gymnasieskolor.

Läs mer
FHI (Statens folkhälsoinstitut) - Adverse Health Consequences of Cannabis Use (2010)
This report is a survey of the harmful effects – mental as well as physical – which can arise as a consequence of cannabis use. It is intended for healthcare providers, information officers and others in need of knowledge-based information on the consequences of cannabis use.

Läs mer
FHI (Statens folkhälsoinstitut) - Skador av hasch och marijuana (2009)
Rapporten är en genomgång av vetenskapliga studier publicerade till och med år 2008. Den visar att cannabisanvändning är förenat med en rad skaderisker varav försämrad inlärningsförmåga och minskad intellektuell kapacitet hör till de allvarligaste. Men cannabis kan också orsaka allvarliga psykiatriska sjukdomar som schizofreni och psykos. Tonåringar är särskilt utsatta och skador kan inträffa redan vid mycket måttlig konsumtion.

Läs mer
FHI (Statens folkhälsoinstitut) - Narkotikan i Sverige (2008)
I boken, skriven av ett dussintal forskare, sammanfattas kunskapsläget inom en rad områden, allt från hur de narkotiska preparaten fungerar och hur vanligt förekommande de är, till hur problemen ska kunna förebyggas inom samhällets olika sektorer.

Läs mer
Sidan uppdaterad