Lagar och regler

Den 1 januari 2009 upphörde barn- och elevskyddslagen. Ett nytt kapitel i skollagen ersätter den tidigare lagens avsnitt om ”annan kränkande behandling” och bestämmelserna om diskriminering är inskrivna i den nya diskrimineringslagstiftningen.


Om lagstiftningen

Lagarna ska främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Den gäller för alla verksamheter som omfattas av skollagen. Alla anställda i förskolan och skolan har ett ansvar att förebygga och förhindra kränkningar och att snabbt agera när sådana har skett. Varje enskild verksamhet ska också ha en årlig plan som konkret beskriver åtgärder, rutiner, ansvarsfördelning mm.

Om skolan eller förskolan inte har vidtagit tillräckliga åtgärder kan den drabbade eleven eller barnet ha rätt till skadestånd.Vem ansvarar för tolkning och tillämpning lagen?

Det är ombudsmannen DO samt Skolinspektionen genom Barn- och Elevombudet, BEO, som beslutar i ärenden om skadestånd. När beslut är fattat om skadestånd, publiceras detta på deras webbplatser.

Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det betyder att Skolinspektionen kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Skolinspektionen genomför bland annat kvalitetsgranskning av arbetet vid trakasserier och kränkande behandling. Man publicerar sina granskningar I rapporter. Här hittar man Skolinspektionens rapporter.

Sidan uppdaterad