ettan narkotikasituationen i göteborg

Narkotikasituationen i Göteborg


Vilka droger är vanligast i Göteborg?

I den grupp som uppfyller definitionen tungt narkotikamissbruk, dvs har injicerat någon gång senaste året eller intagit narkotika på annat sätt dagligen eller så gott som dagligen senaste månaden, är amfetamin fortfarande det vanligaste narkotiska preparatet i Göteborg (37 procent). Näst vanligast är cannabis och heroin och andra opiater (19 procent vardera). 75 procent har ett blandmissbruk, den vanligaste drogen vid sidan av primärdrogen är cannabis (24 procent).

Läs mer i rapporten; Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011

Narkotikamissbruk bland vuxna
Hos Göteborg Stads öppenvårdsmottagningar vid Behandlingsgrupperna kan vi se att det skett en förändring av vilket narkotiskt preparat som utgör anledning till att man söker hjälp. Idag (2014) är cannabis den vanligaste anledningen, jämfört med tidigare då det var amfetamin.

Drogvanor hos unga
I Göteborg görs drogvaneundersökningen bland skolelever vart tredje år, I mars 2013 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning om drogvanor bland samtliga elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. 3 213 elever i årskurs 9 och 2 837 elever i år 2 på gymnasiet svarade då på frågor om sina erfarenheter av alkohol, narkotika och tobak. Tidigare undersökningar genomfördes 2004, 2007 och 2010. De senaste resultaten är från 2013 och visar bland annat en fortsatt nedåtgående trend bland ungdomars alkoholvanor. Ett skäl till att alkoholkonsumtionen minskar bland unga, är att föräldrarna blir alltmer restriktiva i sina bjudvanor. Testandet av narkotika ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Sammanfattningsvis visar årets undersökning att:

· Allt färre skolelever i Göteborg dricker alkohol
· Berusningsdrickandet fortsätter minska
· Debutåldern har höjts
· Färre negativa konsekvenser av alkoholen
· Elevernas föräldrar är allt mer restriktiva till alkohol
· Färre niondeklassare använder tobak
· Små förändringar kring narkotikan
· Cannabis dominerar och användandet av Spice oroar

Läs mer och ladda ner rapporten här


Enligt drogvaneundersökningen är cannabis den absolut vanligaste drogen bland unga. I rapporten, Cannabis och unga i Göteborg, en fördjupad analys avseende cannabis, framgår att 9 procent i grundskolan och 21 procent på gymnasiet har någon gång använt cannabis. Med andra ord är narkotikaanvändande i den yngsta gruppen nästan samma som cannabisanvändande. Även uppgifter från Mini-Maria-mottagningarna visar på en ökning av cannabisanvändande, fler söker hjälp på grund av problem med cannabismissbruk.

Läs mer i rapporten Cannabis och unga i Göteborg.
Sidan uppdaterad