Trestad2 loggan

Cannabisanvändandet har ökat bland unga människor i storstäderna, vilket skiljer sig mot riket i övrigt. Under åren 2012 – 2014 satsar de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö gemensamt mot cannabis i projektet Trestad2.

Trestad2 finansieras av socialdepartementet och syftar till att motverka den ökande cannabisanvändningen i storstäderna och den liberala attityden när det gäller cannabis. I Trestad2- satsningen ingår ett antal delprojekt inom förebyggande arbete, kompetenshöjande insatser bland dem som arbetar med unga och inom vård- och behandlingsområdet.
I maj 2014 skickades drygt 12 000 broschyrer, med information om cannabis, ut till tonårsföräldrar i Göteborg.Ladda ner här

I april 2012 lanserades storstädernas samarbete mot cannabis vid en konferens i Stockholm med folkhälsominister Maria Larsson och ansvariga kommunalråd i de tre städerna. I Göteborg genomfördes en kickoff för projektet i oktober, då samtidigt en rapport om cannabisanvändandet bland de unga i Göteborg släpptes.

Cannabis och unga i Göteborg, bild

I Trestadstad2/Göteborg ingår sex olika projekt, vilka alla har startat under 2012. Insatser är planerade för att stärka och utveckla både det drogförebyggande och rehabiliterande arbetet i staden. Under 2012 har en projektorganisation byggts upp. Projektledare har anställts och projektgrupper med representanter från respektive verksamhet har skapats. Flera forskare är knutna till de olika delprojekten och en forskargrupp för de tre städerna ska genomföra en övergripande utvärdering av Trestad2. Det finns också en lokal referensgrupp med representanter från Länstyrelsen, polisen, beroendesjukvården, Mini-Mariorna, Göteborgs universitet och ansvariga i Trestad2/Göteborg. Socialdepartementet har skapat en nationell referensgrupp för alla de satsningar mot cannabis som görs i landet.

OM CANNABIS
Cannabis (hasch och marijuana) är den vanligaste drogen bland ungdomar. I senaste drogvaneundersökningen 2010 var det 9 % i grundskolans årskurs 9 som svarat att de använt cannabis. Motsvarande siffra år 2 på gymnasiet var 21 %. Detta ska jämföras med de som uppgett att de använt narkotika (cannabis inkluderat), 10 % i grundskolan och 22 % på gymnasiet. Så med andra ord är det cannabis som står för nästan allt narkotikaanvändande bland ungdomar.

Cannabis är en olaglig drog som är narkotikaklassad i Sverige. Ändå är det många som ifrågasätter om det är farligt för hälsan att röka cannabis. Cannabis är en betydligt starkare drog idag än för 20-30 år sedan. Detta beror på att THC-halten har ökat då cannabis är mer förädlad. Genom ny forskning vet vi mer idag om cannabisens påverkan på hjärnan. Cannabis angriper bland annat korttidsminnet, inlärningsförmågan och förmågan att reflektera över sig själv. Den kan ge ångest och panikkänslor. Kännetecken kan vara trötthet, slöhet, dåligt självförtroende, sömnproblem, glömska, likgiltighet, kraftiga humörsvängningar och försämrade skolresultat. Den som håller på länge med till exempel hasch blir apatisk och socialt avskärmad. Personen kan bli helt personlighetsförändrad och det visas också i forskningen att det finns ett samband med psykiska sjukdomar.

Vill du veta mer om cannabis och dess skadeverkningar, läs

Thomas Lundqvist skrift Om cannabis och påverkan 2012. www.droginfo.com


Narkotikaindustrin är en bransch där kriminella grupper gör stora pengar. Narkotika förlänger inbördeskrig och skapar konflikter, som ju förstås drabbar civilbefolkningen. Så länge det finns personer som vill köpa narkotika, så fortsätter handeln. Den som använder narkotika bidrar till att regnskog skövlas, vatten smutsas ned, gifter dumpas i naturen, människor blir utnyttjade, samhällen korrumperas, blir våldsammare och att krig fortsätter.


OM DE OLIKA DELPROJEKTEN I TRESTAD2, GÖTEBORG

1. Tobak/cannabis - projekt på mellanstadiet – en jämförande studie

Ett projekt rörande sambandet mellan tobak och cannabis har startat under 2012. I forskningen visas en tydlig koppling mellan tobaksrökning och senare cannabisanvändning. Denna studie handlar om att se vilka effekter det ger att föräldrar till barn redan på mellanstadiet får information som stärker dem att vara restriktiva mot att barnen börjar röka. Studien genomförs i alla tre städerna samt i några kommuner i Västra Götaland och nu finns ett tillräckligt stort antal skolor/ klasser som deltar. Forskare har arbetat fram material att använda på föräldramöten. Studien påbörjas med datainsamling under vårterminen medan insatserna till barn och föräldrar ges till hösten 2013.

Kontakta Maria Martini om du vill veta mer om studien, tel. 031 – 367 93 67.

2. Utbildning och kompetenshöjande insatser för de som möter ungdomar i sitt arbete
Under 2012 har genom samverkan med olika grupper ett arbete med kompetenshöjning och utbildning planerats. Utbildning om cannabis och dess skadeverkningar kommer att anordnas för olika yrkesgrupper, först är fritidsledarna. Aktuella yrkesgrupper för kommande utbildningar är socialsekreterare, ungdomsmottagningarnas personal och elevhälsopersonal samt polisen. Vissa stadsdelar kan komma att fungera som piloter där mer genomgripande kompetenshöjande insatser ges. Ett annat exempel som erbjuds är Dialogcafé, där vi tillsammans diskuterar argument kring cannabis. Hur ska vi bemöta ungdomars argument och myterna kring drogen?

Vill ni anordna utbildning i cannabisfrågan som är anpassad efter behov i er stadsdel,
kontakta Lena Ernst Lagergren, tel. 031 – 367 91 06.


3. Kartläggning av cannabisanvändande bland unga i Göteborg

Cannabis och unga i Göteborg, bild

I oktober 2012 kom rapporten Cannabis och unga i Göteborg. Rapporten innehåller både en kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna med data från drogvaneundersökningar, MiniMariorna och folkhälsoenkäter samt en analys av samband mellan bakomliggande risk- och skyddsfaktorer och cannabisanvändande.

Vill Du ha en presentation i din stadsdel, till exempel på arbetsplatsträff eller liknande,
kontakta Ulla Kungur tel 031 – 367 93 26.

>>>Läs mer
>>>Läs rapporten


4. UngDOK - Metodutveckling på Maria- mottagningarna i de tre städerna
Av de ungdomar som vänder sig till Mini Maria i Göteborg, Maria Ungdom i Stockholm och Maria Malmö är det två tredjedelar som uppger att det är missbruk av cannabis som är anledningen till att man söker hjälp. Dessa mottagningar samarbetar inom Trestad2 i projekt som rör både metodutveckling av dokumentationssystemet och skapandet av en webbsida för att bli mer lättillgängliga för ungdomarna.

En projektgrupp har skapats och består av forskare och av personal från Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Med forskares stöd kan Maria-mottagningarna i de tre städerna förhoppningsvis få svar på vad som är verksamt i behandling. Projektgruppen har i uppdrag att utarbeta ett helt nytt formulär för uppföljning av behandlingsinsatser, vilket även kräver revidering av nuvarande dokumentationssystem, UngDOK. Syftet med ett uppföljningsformulär är att följa och se resultat av behandlingsinsatser för Stockholms-, Göteborgs- och Malmöungdomar genom att mäta eventuella förändringar inom sex olika livsområden tre månader efter avslutande behandlingssamtal.

Under 2012 har föreberedande diskussioner om utformningen av en gemensam webbportal för alla Mariamottagningarna pågått. Under 2013 planeras själva uppbyggnaden komma igång.

Kontaktperson för Mini Marias projekt är Annika Hallén Hemb, tel 031 – 701 82 40.
Vill du få kontakt med Mini Maria- mottagningarna är tel. Centrum 031 – 701 82 40,
Väster 031 – 367 92 70, Nordost 031 – 367 92 90 och Hisingen 031 – 367 93 15.

Föräldrautbildning
Är du förälder och orolig för att ditt barn ska börja röka cannabis, eller redan har provat? Då är du välkommen till Mini Marias utbildning i cannabiskunskap.
Utbildningen är kostnadsfri och vi träffas i små grupper med andra föräldrar vid tre tillfällen på kvällstid.

Läs mer

5. Metodutveckling på Behandlingsenheten i Göteborg – öppenvård för unga vuxna
Ett utvecklingsarbete med hjälp av forskare på Behandlingsenhetens tre öppenvårdsmottagningar för åldergruppen över 18 år är i full gång. Forskningstudien är en del i ett utvecklingsarbete och innebär att stöd och behandlingsarbetet som ges till personer som använder cannabis och som söker hjälp på öppenvårdsmottagningarna utvärderas. Syftet är metodutveckling och kunskapsspridning. Både behandlare och brukare intervjuas.

Behandlingsenheten är fortfarande intresserad av att komma i kontakt med fler som vill medverka i denna studie. Kommer du i kontakt med någon som vill ha hjälp med att sluta röka cannabis eller är anhörig, tipsa dem gärna om att kontakta mottagningen i Centrum; 031- 367 92 92, Hisingen; 031 – 367 93 13 eller
Norr; 031 – 367 92 80.

Har du frågor om studien som pågår på Behandlingsenhetens öppenvårdsmottagningar,
ring Christina Wall tel. 031 - 367 93 12.

Anhörigstöd i grupp
Till Göteborgs kommuns mottagningar söker även anhöriga. I regeringens proposition 2008/09:28 skrivs att kommuners stöd till anhöriga behöver utvecklas och att alla anhöriga som har behov av stöd skall få det och att ett anhörigperspektiv skall genomsyra verksamheterna. Detta gäller även anhöriga till personer med drogproblem. Inom ramen för Trestad2 kommer en modell för att erbjuda anhöriga stöd i grupp att prövas under hösten 2013/våren 2014 på en av enhetens mottagningar. Ambitionen är att ta tillvara de anhörigas erfarenheter och att skapa en modell som är anpassad till lokala förhållanden. Syftet är att med hjälp av bland annat kunskap och erfarenhetsutbyte inom drogområdet stärka den anhörige.

För mer information kontakta:
agneta.bergsten@socialresurs.goteborg.se,
christina.wall@socialresurs.goteborg.se


Inom Trestad2 vill vi stärka och utveckla det drogförebyggande och rehabiliterande arbete som redan görs. Trestad2 ska innebära en kvalitetsutveckling där olika metoder och insatser ska prövas.

Läs mer
Filmade föreläsningar

Ta del av filmade föreläsningar från Förebygg.nu, konferensen i Göteborg den 13 -14 november 2013. Bland annat en föreläsning om den narkotikapolitiska debatten - nationellt och internationellt av Ove Lundgren från Kunskapskällar´n. Från konferensens andra dag finns 6 filmer från fokusspåret Cannabis - drogen som berör!

Se filmerna här>>

Ta del av filmade föreläsningar från konferensen Nu vet vi mer! - en nationell konferens om insatser mot cannabis den 28 -29 november 2013 i Stockholm.

Se filmerna här>>

2014-01
Filmade föreläsningar
Regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland
Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

Tjejer om cannabis - Mattias Gullberg, MiniMaria Hisingen, Göteborgs Stad
 
HAP - Karin Patriksson, Kunskapskällar´n, Göteborgs Stad
 
Kort fakta om cannabis Karin Patriksson, Kunskapskällar´n, Göteborgs Stad
 
Avslutning och hur går vi vidare i Västra Götaland? - Claudia Fahlke och Lennart Rådenmark
 
Familjearbete med ungdomar som använder droger
 
Att vara ung och röka cannabis - Claudia Fahlke, Psykolog
 
Regeringens satsning mot cannabis - Maria Renström, Socialdepartementet
 
Cannabisanvändningen i Sverige och övriga Europa - Ulf Guttormsson, CAN
 
Cannabis - politik och retorik, Anette Skårner, Gbgs Universitet

Tidiga insatser vid cannabismissbruk Russel Turner, FoU i Väst:GR

Polisens insatser mot cannabis   Tony Olsson, områdespolisen i Biskopsgården

Lokal kunskap för mobilisering - FoU-cirkel  - Björn Andersson & Lolo Lebedinski'
Aktuellt om cannabis  Länsstyrelsen:
  Lokal mobilisering mot cannabis

  Sju kommuner i Västra Götaland har deltagit i en forskningscirkel i FoU Sjuhärad Välfärds regi. I rapporten "... men ingen berättar om de fula sidorna..." finns nu erfarenheterna samlade.

  2013-12-09

  Läs mer>>

  Drugnews

  Albanien: många sjuka av cannabis
  TIRANA Läkare i Albanien uppger att uppåt 700 människor som arbetar illegalt med produktion av cannabis i en laglös region har insjuknat. Flera av dem är barn och kvinnor. Sedan juni har varje dag flera sökt vård på ett sjukhus i Gjirokaster för besvär efter att planterat, skördat, pressat och förpackat hasch i den lilla byn Lazarat. Alla med symtom av cannabisförgiftning.

  – Patienterna, många av dem tonåringar och till och med barn under 15 år, har kräkts, haft ont i magen, hjärtproblem och högt blodtryck, säger läkaren Hysni Luka till albanska Top Channel television.

  2013-11-04

  Läs mer>>


  Vårt Göteborg

  Mini-Maria utbildar föräldrar om cannabis
  För alla som vill lära sig mer. För att öka kunskapen om cannabis bland föräldrar och vårdnadshavare erbjuder drogmottagningarna Mini-Maria i Göteborg en ny utbildning. Den första gruppen börjar i november.

  2013-10-29

  Läs mer>>


  Drugnews

  Metaanalys: cannabis farligt för unga
  MONTREAL/NEW YORK Tron att cannabis är en säker drog stämmer inte med vetenskapen, i vart fall inte för ungdomar. Forskare har gått igenom 120 olika studier om drogen och summerar att den medför särskilt allvarliga risker för unga hjärnor. Ju tidigare första exponeringen är för cannabis, desto värre verkar effekten av drogen bli när det gäller mental hälsa, utbildningsnivå, kriminalitet och mognadsutveckling.

  2013-10-15

  Läs mer>>


  Kunskapskällar´n

  Skolelevers drogvanor 2013
  Göteborgs drogvaneundersökning bland skolelever i årskurs 9 och gymnasiet år 2 är nu färdigställd. Den visar bland annat en fortsatt nedåtgående trend bland ungdomars alkoholvanor. Ett skäl till att alkoholkonsumtionen minskar bland unga, är att föräldrarna blir alltmer restriktiva i sina bjudvanor. Testandet av narkotika ligger kvar på samma nivå som tidigare.

  I mars 2013 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning om drogvanor bland samtliga elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. 3 213 elever i årskurs 9 och 2 837 elever i år 2 på gymnasiet svarade då på frågor om sina erfarenheter av alkohol, narkotika och tobak. Tidigare undersökningar genomfördes 2004, 2007 och 2010.  Sammanfattningsvis visar årets undersökning att:

  · Allt färre skolelever i Göteborg dricker alkohol
  · Berusningsdrickandet fortsätter minska
  · Debutåldern har höjts
  · Färre negativa konsekvenser av alkoholen
  · Elevernas föräldrar är allt mer restriktiva till alkohol
  · Färre niondeklassare använder tobak
  · Små förändringar kring narkotikan
  · Cannabis dominerar och användandet av Spice oroar

  2013-10-14

  Läs mer>>

  Artikel i Vårt Göteborg>>

  Artikel i Gp>>


  Drugnews

  Medicinsk marijuana ökar bruket
  WASHINGTON Delstater i USA som tillåter ”medical marijuana” har även högre användning av drogen. Det visar en studie som undersökt samband mellan legalisering, bruk, missbruk och beroende.

  2013-01-29

  Läs mer>>


  accent

  Holland jämställer stark cannabis med heroin
  Den holländska regeringen planerar att placera cannabis med högt THC-innehåll i samma narkotikaklass som heroin och kokain. Det sa justitieminister Ivo Opstelten vid en genomgång i parlamentet på måndagen.

  2012-11-20

  Läs mer>>


  Kunskapskällar´n

  Ny cannabisrapport släppt
  - 21 procent av eleverna på gymnasiet har testat cannabis i Göteborg
  En ny, unik kartläggning, Cannabis och unga i Göteborg, visar att cannabis är den i särklass mest använda drogen. 22 procent av eleverna i gymnasiets år två har provat narkotika. Av dessa är det 95 procent som testat cannabis (eller 21 av 22). I de centrala stadsdelarna har flest ungdomar provat att röka cannabis och här finns också den högsta andelen som använt drogen bland föräldrarna.

  2012-10-23

  Läs rapporten>>

  Drugnews
  Cannabis kopplas till testikelcancer
  LOS ANGELES Ytterligare en amerikansk studie pekar nu på ökad risk för unga marijuanarökande män att drabbas av den allvarligare formen av testikelcancer.

  2012-09-12
  Läs mer>>  Cannabis sänker IQ
  Att regelbundet använda drogen cannabis försämrar flera funktioner i hjärnan och sänker en persons IQ. Det visar en studie där man följt över tusen personer i nästan 40 år. Enligt Fred Nyberg som är professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala är det första gången man kunnat följa ett så stort antal personer så länge.

  2012-08-28
  Läs artikeln, PNAS>>
  Läs mer SR>>
  Läs mer Gp>>
  Läs mer>>


  Drugnews
  200 000 dör av narkotika varje år
  NEW YORK Mer marijuana odlas i Europa och opiumproduktion är åter hög i Afghanistan. Cirka 27 miljoner människor runt världen har svåra narkotikaproblem, drogerna tar omkring 200 000 liv årligen, enligt FN.

  2012-06-27
  Läs mer>>  Expressen
  Sverige håller fortet mot drogliberalerna
  Rörelsen som vill legalisera knark vinner mark internationellt. ­Tillsammans med USA och flera andra allierade trappar vi nu upp den globala kampen mot narkotikan, skriver Maria Larsson.

  2012-05-20
  Läs artikeln  ESPAD
  Världens mest utbredda skolundersökning är släppt

  – Dricker svenska ungdomar mer eller mindre än ungdomar i andra Europiska länder?
  – Hur ser det ut med narkotikan?
  – Är utvecklingen i Sverige likartad den i andra länder eller har vi förändrats på något annat sätt?
  – Följer svenska ungdomar strömmen?

  Dessa frågor och många fler besvaras i den femte ESPAD-undersökningen som presenterades idag. Bland annat visar den att Sverige är det enda land i Europa där flickor dricker som pojkar. Undersökningen genomfördes 2011 med mer än 100 000 deltagande ungdomar i 36 länder. Detta gör ESPAD till världens mest utbredda skolundersökning, vilket erbjuder unika möjligheter till jämförelser mellan ungdomars drogvanor i flertalet europiska länder.

  2012-05-31
  Läs mer >>  SvD
  Unga förstår inte riskerna med cannabis
  Vuxenvärlden har misslyckats kapitalt med att kommunicera varför cannabis är farligt och varför det bör vara förbjudet. För att vända utvecklingen och inte riskera ungas psykiska hälsa krävs att vuxna läser på, skriver Erik Leijonmarck och professor Fred Nyberg.

  2012-04-27
  Läs artikelnSe även

Samlad forskning om cannabis 2008-2013
Sidan uppdaterad